آراد زمانی مدیریت اصلی شاه چت هستم. به علت مشغله زیاد کاری اینجانب به مدت زمان نامشخص روم تعطیل می باشد، منتظر برگشتمان در سالهای آینده باشید.

(آراد و مصطفی == دو دوست جدا نشدنی)